Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie,w zależności od  stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy.

Kancelaria oferuje kilka rodzajów wynagrodzenia :

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stanowi sztywno określoną kwotę ustalaną z Klientem za zajęcie się jego sprawą. Zaletą wynagrodzenia ryczałtowego jest pewność, że wynagrodzenie za świadczone usługi nie wzrośnie w trakcie realizacji zlecenia. W przypadku stałej, ryczałtowej obsługi prawnej  wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest  jako miesięczne wynagrodzenie Kancelarii.

Wynagrodzenie godzinowe

W tej formie rozliczenia Klient ponosi koszt liczony według czasu poświęconego na realizację zleconej sprawy. Stawka godzinowa podlega wcześniejszemu określeniu oraz weryfikacji przez Klienta przez wgląd do prowadzonego spisu czynności i poświęconego na nie czasu.

Wynagrodzenie mieszane

Ta forma rozliczenia łączy wynagrodzenie ryczałtowe z wynagrodzeniem godzinowym. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia określane jest z góry wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące określoną ilość godzin. Po przekroczeniu limitu rozliczenie następuje w systemie godzinowym.

Wynagrodzenie z premią za sukces