Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r. II CSK 196/14

Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz. Sędziowie SN: Anna Kozłowska (sprawozdawca), Krzysztof Strzelczyk. Sentencja Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa C. I. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. S. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 listopada 2014 r., skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu.. read more →