Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r. II CSK 196/14

Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz. Sędziowie SN: Anna Kozłowska (sprawozdawca), Krzysztof Strzelczyk. Sentencja Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa C. I. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. S. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 listopada 2014 r., skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu.. read more →

Czy regulaminy, wzorce umowy, ogólne warunki umowy, klauzule standardowe to określenie tego samego?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Dwie osoby swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie. Jednakże stosunek zobowiązaniowy jest niejednokrotnie ukształtowany również przez tzw. wzorce umowne, czyli w szczególności: ogólne warunki umów, wzory umów bądź też regulaminy, które są często.. read more →

Co należy stosować w sytuacji gdy postanowienia wzorca umownego są niezgodne z postanowieniami umowy albo z przepisami prawa

W sytuacji, gdy postanowienia wzorca są niezgodne z treścią umowy, to zastosowanie będą miały postanowienia umowy – art. 385 Kodeksu cywilnego. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do sprzeczności między treścią umowy a wzorcem, ale wydaje się zasadne przyznanie również pierwszeństwa klauzulom wynegocjowanym przed narzuconymi klauzulami indywidualnymi. W przypadku.. read more →

Co to jest spółka cicha?

Instytucja spółki cichej nie jest wprost uregulowana przepisami prawa, lecz wynika z ogólnej zasady swobody umów, a więc możliwości ukształtowania stosunków między stronami w sposób dowolny, zgodny jednakże z naturą stosunku umownego, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego (art. 3531k.c.). ze względu na brak regulacji prawnej możliwe jest zawarcie tej umowy w formie ustnej, jednakże.. read more →

W jaki sposób można zawrzeć umowę?

Swoboda umów stanowi podstawową zasadę prawa zobowiązań. Odnosi się równocześnie do sposobu zawierania umów. Same strony mogą wybrać i ustalić tryb zawieranej przez nie umowy, bądź skorzystać ze sposobów wskazanych Kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowę można zawrzeć w trybie ofertowym, negocjacji, aukcji lub przetargu. Należy jednakże pamiętać, iż w niektórych przypadkach istnieje.. read more →

„Hejt” od strony prawnej

Jeśli ktoś anonimowy obraża inną osobę na forum, odpowiadając na jej również anonimowy komentarz, nie daje to podstaw do chronienia dóbr osobistych. Obraza musi zostać wyrażona przy użyciu nazwisk lub wpis musi być tak sformułowany, by było wiadomo, o kogo chodzi. Pomiędzy autorem obraźliwej treści a jego odbiorcą zazwyczaj pojawia się jakiś pośrednik – dostawca.. read more →